fbpx

Agile metoder, ProjectFlow og goverance

agile metoder

Agile metoder har vundet stor udbredelse i den danske projektverden, og her i FlowIT har vores udviklingsteams stor glæde af Scrum. Ofte bliver vi spurgt om, hvordan brugen af de agile metoder hænger sammen med anvendelsen af ProjectFlow?  

Det giver vi svar på i denne artikel. Men først lige lidt baggrundsinformation om agile metoder. 

Om agile metoder 

Agile metoder såsom Scrum og XP er effektive udviklingsmetoder til organisationens software-udviklingsteams. Tanken er løbende over nogle iterationer at definere krav og løsning. Det skal ses i modsætning til traditionelle vandfaldsmetoder, hvor krav defineres i første fase, derefter designfasen og så programmering etc. Først til sidst kan man se resultatet i modsætning til den agile verden, hvor der er ”noget at se” efter hver iteration. Fordelen er at kunne revurdere værdi og prioritet løbende, i stedet for at have afklaret alt inden et udviklingsforløb igangsættes.  

En af værdierne i det ”agile manifest” er “Individuals and Interactions over processes and tools”. Det indebærer en stor frihedsgrad mht. til hvilke værktøjer, som udviklingsteamet vælger. Det ene udviklingsteam anvender måske en tavle, det andet team Planner i Office 365 og det tredje team anvender måske Jira. Så hvor kommer ProjectFlow ind i billedet i sådan en verden?  

Porteføljestyring og governance 

En idé opstår i organisationen og det skal vurderes om projektet skal gennemføres. I den forbindelse skal det vurderes om projektet er værdiskabende og/eller inden for strategien og projektet skal kvalificeres forud for igangsættelse. Og er ressourcerne tilstede? Det er her discipliner, som porteføljestyring og understøttelse af governance modellen, er helt afgørende.  

Tilsvarende vil ledelsen og forretningen typisk gerne monitorere fremdriften i projektet. Får vi det udbytte som vi forventer? Og holder rammerne? Det er vigtigt, at løbende at kunne følge status på et overordnet niveau.  

Samtidig afslutter projektet, men for organisationen starter arbejdet ofte først på dette tidspunkt. Får vi realiseret gevinsterne. Det er også en del af porteføljestyringen.  

ProjectFlow it-understøtter porteføljestyringen, statusrapportering og ressourcestyringen. I ProjectFlow har vi – i modsætning til de store amerikanske værktøjer – tænkt understøttelsen af governance meget ”agilt”. Det skal være målrettet mod organisationens styringsniveau og let at anvende i dagligdagen

Projektstyring og agile metoder 

Når et projekt har passeret de første gates i porteføljestyringen, skal der typisk udarbejdes Business Case og projektet skal planlægges. Skabeloner i projektmodellen skal være nemt tilgængelige og gerne beriges med stamdata fra projektet.  

Der kan opstå en konflikt mellem forretningen, som gerne vil vide, hvad de får leveret i næste sprint og udviklingsteamet, som starter øverst i backlog og arbejder sig nedad: “Vi kan ikke sige, hvad vi når på forhånd… ”. Der er typisk behov for en forventningsafstemning mellem projektet og de udviklingsteams mht. hvad der leveres i et sprint. Samtidig skal der typisk aftales noget rapportering, så organisationen er orienteret om evt. væsentlige afvigelser. Endelig kan der være udviklere, som arbejder på forskellige udviklingsteams, og der derfor også er behov for ressourcestyring.  

Så hvordan spiller ProjectFlow ind?  

ProjectFlow understøtter governanceprocesserne i organisationen, så de rigtige projekter prioriteres, gennemføres, monitoreres og gevinsterne realiseres.  

Det gør ProjectFlow bl.a. ved at levere et godt porteføljeoverblik, understøtte governancemodellen fra ide til gevinst samt sætte strøm til statusrapporteringsprocessen, så fremdriften monitoreres. Samtidig kan det være nødvendigt med ressource- og økonomistyring, så rammerne overholdes.  

ProjectFlow spiller sammen med de agile udviklingsmetoder, som anvendes i leverancerne i projekterne, og dermed sikrer en optimal proces i “maskinrummet”. ProjectFlow understøtter flere forskellige modeller, så der er mulighed for en stor grad af metodefrihed lokalt i de enkelte projekter, hvis det er ønskeligt.  

Om ProjectFlow 

ProjectFlow er en samlet database og styringsplatform med værktøjer til projekt- og porteføljestyring samt ressourcestyring med indbygget dokumenthåndtering.  

ProjectFlow er et åbent system, som har snitflader til tredjepartssystemer, og skaber et samlet overblik på tværs af systemerne. Det kunne fx være opsummering af opgaver i Jira, økonomiposteringer i Navision, milepæleplaner fra Microsoft Project eller andre udviklingsværktøjer.  

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Karsten Ley Poulsen på 40212120