fbpx

EU-lov om tidsregistrering: Plikt til tidsregistrering av arbeidstid stiller store krav til bedrifter  

Det er vanskelig å unngå å høre om de nye kravene til tidsregistrering av arbeidstimer som EU-domstolen vedtok i 2019, hvor den nye loven stiller store krav til måten bedrifter og organisasjoner skal registrere medarbeidernes arbeidstid på. Selv om Norge ikke er medlem av EU, kan avgjørelsen ha konsekvenser for norske selskaper som opererer internasjonalt. Dette fordi Norge, gjennom EØS-avtalen, også er forpliktet til å ha regelverk som er i samsvar med EUs arbeidstidsdirektiv.

I Danmark har Arbeids- og sosialdepartementet satt i gang en bølge av endringer med et nytt lovforslag om endringer i arbeidstidsloven, som i utgangspunktet var forventet å tre i kraft 1. januar 2024, men nå forventes å gjøre det 1. juli 2024 (Dansk Erhverv, 2023). Dette lovforslaget pålegger en rekke forpliktelser for bedrifter, inkludert implementering av et arbeidstidsregistreringssystem. I denne bloggposten vil vi gå nærmere inn på de sentrale punktene i den nye EU-loven om tidsregistrering, utforske hvordan den påvirker danske bedrifter, og mest av alt, hvordan ProjectFlow kan hjelpe din bedrift med å oppfylle disse nye kravene.

et objektivt, pålitelig og tilgjengelig arbeidsregistreringssystem, som gjør det mulig å måle og registrere den enkelte lønnsmottakers daglige arbeidstid.

Bakgrunnen for lovforslaget om tidsregistrering

EU-domstolens avgjørelse i Deutsche Bank-saken den 14. mai 2019 har lagt grunnlaget for dette lovforslaget. Avgjørelsen fastslo arbeidsgiveres forpliktelse til å etablere «et objektivt, pålitelig og tilgjengelig arbeidstidsregistreringssystem som gjør det mulig å måle og registrere den enkelte arbeidstakers daglige arbeidstid» (Folketinget, 2023). I Danmark har de påfølgende endringer i Arbeidstidsdirektivet og anbefalinger fra Arbeids- og sosialdepartementets implementeringsutvalg ytterligere formet dette lovforslaget.

Viktige elementer i EU-loven om tidsregistrering 

  • Arbeidstidsregistreringssystem: Forslaget til lov pålegger bedrifter å implementere et tidsregistreringssystem som objektivt, pålitelig og tilgjengelig måler den daglige arbeidstiden for hver ansatt. Dette system skal også dokumentere pauser og sikre overholdelse av reglene om hviletid og maksimal ukentlig arbeidstid.
  • Metodefrihet: Bedrifter har en viss grad av metodefrihet for å oppfylle registreringskravene. Dette betyr at det ikke er påkrevd å gjøre det digitalt, og det er rom for fleksibilitet basert på bedriftens behov.
  • Unntak for selvstyrte: Ansatte som kan betegnes som «selvstyrte» kan unntas fra visse lovbundne regler angående pauser, 48-timers regelen, og varigheten av nattarbeid. Kriteriene for denne unntakelsen inkluderer ledelsesfunksjoner, arbeidende familiemedlemmer, og de hvis arbeid er knyttet til religiøse handlinger.
  • Opt-out-avtale: Ansatte som er dekket av overenskomster får muligheten til å inngå individuelle avtaler om å jobbe mer enn 48 timer per uke, spesielt hvis de utfører samfunnskritiske funksjoner og er omfattet av overenskomstbestemte beredskapsvakter.

Sånn kan ProjectFlow 365 hjelpe med å oppfylle kravene til den nye loven om tidsregistrering


Hos ProjectFlow er vi klar over utfordringene som organisasjoner og virksomheter står overfor, og vår plattform, ProjectFlow 365, er designet for å gjøre overgangen lettere ved å tilby:

  • Brukervennlig tidsregistrering: ProjectFlow tilbyr en brukervennlig plattform for registrering av daglig arbeidstid og prosjektimer, noe som reduserer risikoen for feilregistrering.
  • Fleksible godkjenningsprosesser: Med vår plattform kan virksomheter tilpasse arbeidsflyten i godkjenningsprosesser for å sikre nøyaktighet og overholdelse av antall timer den enkelte medarbeider har jobbet.
  • Sentralisert oversikt: ProjectFlow 365 gir en sentral oversikt over tidsregistreringer på tvers av organisasjonen, noe som ikke bare oppfyller lovens krav, men også forenkler planlegging og ressursstyring.
  • Fleksibilitet med fleksitid: Hvis organisasjonen din jobber med fleksitid, er ProjectFlow 365 i stand til å administrere dette, noe som gjør det enklere å overholde normert arbeidstid.
  • Komme/gå-registrering: Med ProjectFlow kan du registrere de tidspunktene på døgnet du jobber.

Selv om den nye tidsregistreringsloven kommer til å gi utfordringer for virksomheter og deres ansatte, handler det ikke bare om plikt om å registrere tid for de ansatte. Det kan også bidra til synliggjøring av arbeidet, utvide medarbeiderens kompetanse og ansvar, og dermed brukes i en medarbeidersamtale eller karriereplan. Dermed kan det bli en gevinst for både virksomheten og den enkelte ansatte.

Les mer om tidsregistrering i ProjectFlow 365.

Oppsummering

Implementeringen av den nye EU-loven om tidsregistrering krever mer enn bare teknologiske oppdateringer. Det krever forståelse av de nye prosedyrene og en fleksibel tilnærming til implementering. Med ProjectFlow 365 får virksomheter og organisasjoner ikke bare et verktøy for å overholde loven, men også et verktøy for å optimalisere arbeidsprosessene slik at ressursene blir brukt effektivt og det er oversikt over arbeidstimene. 

Overgangen behøver ikke å være en byrde; det kan være en mulighet for å optimalisere arbeidsflyten og skape et mer effektivt arbeidsmiljø. ProjectFlow er klar til å hjelpe med å navigere gjennom disse endringene og fortsette å trives i det skiftende næringsklimaet.

Vi følger utviklingen og er tilgjengelige for å hjelpe din virksomhet med å oppfylle kravene med vår moderne tidsregistreringsprogramvare som har tett integrasjon til Microsoft Office 365 skyteknologier. 

Kontakt oss for å høre mer om tidsregistrering i ProjectFlow 365

Book en konsulent og høre mer om, hvordan vi kan hjelpe deg med å optimere deres tidsregistrering, så dere både får brukt ressursene effektivt og kan leve opp til de nye kravene om tidsregistrering av arbeidstid.

Se ledige tider og book Karsten Ley Poulsen eller Thomas Rysgaard på Bookings.

Bestill demo eller prøv ProjectFlow 365 gratis

Klikk i de respektive links for at bestille demo eller prøv ProjectFlow 365 gratis.

Kilder

Dansk Erhverv, 2023: https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2023/november/lovforslag-vedrorende-registrering-af-arbejdstid–ikrafttraden-udskudt-til-den-1.-juli-2024/ 

Folketinget, 2023: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20231/lovforslag/l68/20231_l68_som_fremsat.pdf 

PWC, 2023: https://www.pwc.dk/da/artikler/2023/10/er-i-opmaerksomme-paa-lovforslaget-om-registrering-af-arbejdstid.html